Assistant Professor

HO Ka Yi

B.A. (NCCU); M.A. (NCU); Ph.D. (UCLA)

Professor Ka-yi Ho received her Ph.D. degree from the Department of Art History at University of California, Los Angeles. Her research interests include ancient Chinese painting, Chinese court art, religious painting of the Ming and Qing periods, artistic and cultural interactions in East Asia, and the history of art collecting. Professor Ho teaches courses in the history of Chinese painting and calligraphy, including artistic traditions in China, court painting, literati painting, etc. Before joining the Department of Fine Arts in 2020, she was a postdoctoral fellow at the department and the Art Museum, CUHK, and an Andrew W. Mellon predoctoral fellow at the Metropolitan Museum of Art.

MAJOR PUBLICATIONS

 1. “Learning from Old Masters: An Aspect of the Guangdong Paintings in the Collection of the Birmingham Museum of Art.” In Four Seasons of Chinese Painting from the Birmingham Museum of Art, 30-39. Birmingham, AL: Birmingham Museum of Art, 2023.
 2.  “Cezhan, tulu bianxie yu Zhongguo huihuashi yanjiu, jiaoxue” 策展、圖錄編寫與中國繪畫史研究、教學 (A Reflection on the Interlocking Relationships between Curating, Catalog Writing, Research, and Teaching in the Field of History of Chinese Painting). Yishuxue yanjiu.2021 yishushi jiaoxue yanjiu qushi zuotanhui zhuankan 藝術學研究附刊・2021藝術史教學研究趨勢座談會專刊 (Journal of Art Studies.2021 Forum on Trends in Art History Teaching and Research) 31 Supplement (2022.12): 33-62.
 3.  “Zhang Daqian de ‘Dafeng tang’ yu Ming yimin huajia Zhang Dafeng” 張大千的「大風堂」與明遺民畫家張大風 (Zhang Daqian’s Dafeng Studio and Ming Loyalist Zhang Dafeng). In Manyou anzan yishushi 漫遊按讚藝術史 (Art History Strolls), edited by Shao-chien Tseng, 34-40. Taipei: Uni-Books, 2022.
 4. “Wanli chao de gongting huihua yu zhengzhi: yi Chujing rubi tu yu Cisheng kuan fohua weili” 萬曆朝的宮廷繪畫與政治——以〈出警入蹕圖〉與慈聖款佛畫為例 (Paintings and Politics in the Wanli Court: A Study on Imperial Procession Departing from and Returning to the Forbidden City and Buddhist Paintings Commissioned by Empress Dowager Cisheng). Gugong xueshu jikan 故宮學術季刊 (The National Palace Museum Research Quarterly) 39, no. 2 (2021.12): 77-127.
 5. “Chutan Xia Jing Shan Luohan tu de yishu tezheng: jianlun fohua huayang de jizhong chuan yan fangshi” 初探夏荊山〈羅漢圖〉的藝術特徵——兼論佛畫畫樣的幾種傳演方式 (A Preliminary Study of Xia Jing Shan’s Arhat Paintings and the Transmission and Adaptation of Buddhist Painting Models). Xia Jing Shan yishu lunheng 夏荊山藝術論衡 (Journal of Xia Jing Shan’s Art) 11 (2021.3): 70-96.
 6. “Wenzi jishi? Tuxiang xiezhen? Cong wenxian yu Ming Xiaozong zuxiang kan Mingdai diwang huaxiang de xieshixing yu shehui gongneng” 文字紀實?圖像寫真?從文獻與《明孝宗坐像》看明代帝王畫像的寫實性與社會功能 (A Study on the Realism and Social Functions of the Imperial Portraits of the Ming Dynasty from Textual Records and Portrait of Ming Xiaozong). Gugong wenwu yuekan 故宮文物月刊 (The National Palace Museum Monthly of Chinese Art) 455 (2021.2): 82-89.
 7.  (Catalogue entries) Minghua quanji, edited by Zhejiang daxue Zhongguo gudai shuhua yanjiu zhongxin. Hongzhou: Zhejiang daxue chubanshe. (Upcoming. Six entries on the paintings in the collection of Art Museum, CUHK)
 8.  (Deputy editor; catalogue essays and entries) The Bei Shan Tang Legacy: Chinese Painting, edited by Harold Mok. Hong Kong: Department of Fine Arts and the Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 2019, “Xiang Shengmo’s (1597-1658) Paintings in the Collection of the Art Museum, The Chinese University of Hong Kong,” pp. 16-21; “Paintings of Deities for Observing Birthdays in the Ming Dynasty,” pp. 316-232; and cats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 40, 46, 47, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 95, 96, 98, 110, 111, 112, 113.
 9. “Xianggang zhongda wenwuguan ‘Beishan jigu: Zhongguo huihua’ tezhan daoshang” 香港中文大學文物館「北山汲古——中國繪畫」特展導賞 (Exhibition Preview on the ‘Bei Shan Tang Legacy: Chinese Painting’). Daguan 大觀 (Daguan Monthly) 121 (2019.10): 6-23.
 10.  “Xianggang zhongda wenwuguan ‘Beishan jigu: Zhongguo huihua’ zhan” 香港中文大學文物館「北山汲古——中國繪畫」展 (The ‘Bei Shan Tang Legacy: Chinese Painting’ Exhibition at the Art Museum, The Chinese University of Hong Kong). Diancang gumeishu 典藏古美術 (Art & Collection) 324 (2019.09): 104-111.
 11. “Exhibition Preview on the ‘Goryeo Buddhist Painting at the Sen-oku hakuko kan, Kyoto’.” Daguan Monthly 86 (2016.11): 62-65.
 12. “Exhibition Review on the ‘Global by Design: Chinese Ceramics from the R. Albuquerque Collection’ at the Met.” Daguan Monthly 81 (2016.06): 96-99.
 13. “Exhibition Review on the ‘Masterpieces of Chinese Painting from the Metropolitan Collection’.” Daguan Monthly 76 (2016.01): 102-105.
 14. “Exhibition Review on the ‘The Art of the Chinese Album’ at the Metropolitan Museum of Art.” Daguan Monthly 66 (2015.03): 102-104.
 15. “Chinese Pictorial Motifs in the Korean Monastery: Paintings of Thirty-Three Patriarchs at Sŏnamsa.” NMK 2012 Museum Network Fellowship Research Papers (2013.01): 124-143.
 16.  (Catalogue entries) The Artful Recluse: Painting, Poetry, and Politics in Seventeenth-Century China, edited by Peter Sturman and Susan Tai. Santa Barbara: Santa Barbara Museum of Art, 2012, cats 9, 32, 55.
 17.  “’Duke Wen of Jin Recovering His State’ Attributed to Li Tang.” Yih Yih Fenn Tzyy 8 (2006): 140-155.

CONFERENCES

 1. “Ma Yuan and the Afterlife of His Painting Style in Fifteenth-Century East Asia.” AAS-in-Asia Conference, Deagu, Korea. June 26, 2023.
 2. “Chaersi Lang Folier cang Zhongguo fojiao huihua zhi tezheng yu wujian” 查爾斯・朗・佛利爾藏中國佛教繪畫之特徵與誤鑑 (A Study on the Characteristics and Misattributions of Charles Lang Freer’s Chinese Buddhist Painting Collection), 2022 藝術史暨視覺文化國際學術研討會 (2022 International Symposium on Art History & Visual Culture). Taoyuan, Taiwan. October 15, 2022.
 3. “Chutan Xia Jing Shan Luohan tu de yishu tezheng: jianlun fohua huayang de jizhong chuan yan fangshi” 初探夏荊山〈羅漢圖〉的藝術特徵——兼論佛畫畫樣的幾種傳演方式 (A Preliminary Study of Xia Jing Shan’s Arhat Paintings and the Transmission and Adaptation of Buddhist Painting Models). 2020 Xia Jing Shan guoji xueshu yantaohui 夏荊山國際學術研討會 (2020 Xia Jing Shan Academic Seminar), Kaohsiung, Taiwan. June 14, 2020.
 4.  “Invitation to Reclusion: Xiang Shengmo (1597-1658) and His Art beyond the Ming-Qing Transition.” Association for Asian Studies Annual Conference, Denver, March 21-24, 2019.
 5.  “Transformation and Appropriation of Woodcut Illustrated Daoist and Buddhist Figures in the Late-Imperial Period.” Association for Asian Studies Annual Conference, Seattle. April 1, 2016.
 6. “Court Art from the Marketplace: Reconstructing the Pattern of Court Patronage in the Late Ming Period.” College Art Association Annual Conference, New York City, February 11, 2015.

TALKS

 1. “Zhongguo chuantong huihua pinping: yi Xianggang gugong wenhua bowuguan ‘Guo zhi quibao’ zhan de jijian zuopin weili” 中國傳統繪畫品評——以香港故宮文化博物館「國之瑰寶」展的幾件作品為例 (Appreciation of Traditional Chinese Painting: Focusing on the Works in the special exhibition “Making of Masterpieces-Chinese Painting and Calligraphy from the Palace Museum”). Chinese Culture Week Talk Series, Chinese Society, A.A.H.K.U.S.U. 香港大學中文學會中國文化周系列講座. The University of Hong Kong, Hong Kong. October 6, 2022.
 2. “Chuantong Zhongguo yishushi jiaoxue yu meishuguan zai Xianggang” 傳統中國藝術史教學與美術館在香港 (Teaching Traditional Chinese Art and Art Museums in Hong Kong). 2021 Yishushi jiaoxue yanjiu qushi zuotanhui 2021 藝術學研究・藝術史教學研究趨勢座談會 (2021 Trends in Art History Research and Teaching Symposium), National Central University, Zhongli. December 11, 2021.
 3. “Exhibition Review: ‘The Artful Recluse: Painting, Poetry, and Politics in 17th Century China’.” Christie’s Education, May 26, 2020
 4. “The Three Perfections: Poetry, Calligraphy, and Painting.” Christie’s Education, May 19, 2020
 5. “Xiang Shengmo’s (1597-1658) Paintings in the Collection of the Art Museum, The Chinese University of Hong Kong” [香港中大文物館藏的項聖謨作品] and “Paintings of Deities for Observing Birthdays in the Ming Dynasty” [明代慶壽神仙人物畫]. The Bei Shan Tang Legacy: Chinese Painting Symposium, Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, October 19, 2019
 6. “The Revival of Ming Court Painting during the Wanli Era (1573-1620).” Art History at Lunch, Department of Fine Arts and Art Museum, CUHK, February 2, 2018.
 7. “The Two Empress Dowager Cisheng’s Buddhist Paintings in the Met’s Collection and Cisheng’s Patronage Strategy.” Paper presented in the Spring Fellows Colloquia organized by the Metropolitan Museum of Art, March 4, 2016.

EXHIBITION

 1. “The Bei Shan Tang Legacy: Chinese Painting.” The Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 21/9-15/12/2019.

RESEARCH PROJECT

 1. Principal Investigator, “Ming court Painting of the Hongzhi Reign (1487-1505): Emperor, Painters, and Their Legacy.” Reference no. 24604521, Research Grants Council ECS, 1/1/2022-31/12/2024.