Mok Hing Yiu Lecture by Professor Der-wei Wang David Faculty of Arts