Centre for the Study of Humanistic Buddhism, The Chinese University of Hong Kong

Studying Tour

2019

2019 Studying Tour: Guang Zhou

Participants:
MABS students

Date: 5 – 9 December 2019

News: PDF

Feedback: FANG Xiaoxuan, WANG Yudong,
WANG Junyao, WU Wei, JI Boyang, Ven. Zhi Chuan,
LOU Hongbin, GUO Hang, CHEN Lida,
HUA Yezi, LIU WU Ruihong, LUI Jing, HANG Fei,
GUAN Shan


 

2019 Studying Tour: Dunhuang

Organization: Centre for the Study of Humanistic Buddhism, CUHK & Alumni Association of Master of Arts Programme in Buddhist Studies, CUHK

Participants:
Undergraduates, Postgraduates and their family member

Date: 29 June – 5 July 2019

Details: PDF

Poster: JPG

News: PDF

Feedback: William NG, TSE Cho Yung, Eva HUI,
CHUI Oi Ling, YIU Tsz Kin


 

2019 Studying Tour: Australia

Participants:
University students and staff

Date: 19-25 May 2019

Details: PDF

Poster: JPG


 

2019 Studying Tour: Nanjing

Participants: MABS students

Date: 5-11 May 2019

News: PDF

Feedback: TSE Kam Keung, JI Boyang, TSE Cho Yung,
LI Wanli, Betty WONG, DU Zixian,
MA Jingbo, LI Tong, CHEN Yuxuan

2018

2018 Studying Tour: Dunhuang

Participants:
University students and staff

Date: 5-11 July 2018

Details: PDF

Poster:  PDF


 

2018 Studying Tour: Taiwan

Participants:
University students and staff

Date: 8-13 May 2018

Details: PDF

Poster: JPG